Samvirkestyrelsens årsberetning 2013-14

(forord i Han Herred Bogen 2015)

Formandsberetning ved Lokalhistorisk Samvirkes årsmøde 16. september 2014

2013-14 har været mit første år som formand for Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred, hvor jeg har skullet tage arven op efter mine forgængere, Jens Damsgaard og Gunnar Nielsen. Det er jo altid svært at skulle gå i andres fodspor, for så kommer man aldrig forbi! Jeg vil dog love at være garant for både tradition og fornyelse.

Jeg har været menigt medlem af styrelsen i mange år, siden jeg i 1998 blev borgmester i daværende Fjerritslev Kommune, så jeg kender samvirket indefra. Lokalhistorisk Samvirke er et værdifuldt kulturelt fællesskab, der styrker den fælles bevidsthed om at høre til i Han Herred og bidrager til, at Han Herred er et godt sted at bo, leve og udfolde sig. Nogle af punkterne finder vi også i Jammerbugt Kommunes udviklingsplan. Bevidstheden om rødderne giver større lyst til at gøre en indsats for, at Han Herred også har en fremtid – en fremtid, som vi arbejder på sammen med foreningen Udvikling Han Herred.

Besættelsestidens Han Herred

Før jeg blev formand for Lokalhistorisk Samvirke, blev jeg opfordret til at blive formand for projekt Besættelsestidens Han Herred.  Det er samvirkets største aktuelle satsning, hvor vi i et bredt fællesskab arbejder frem mod en stor herredsudstilling i Tinghuset som markering af 75-året for Danmarks besættelse i 1940 og Danmarks befrielse i 1945. Der er nedsat et udvalg til at være tovholdere, og mange opgaver er allerede uddelegeret.

Der blev 9. april 2014 arrangeret en udflugt til MuseumsCenter Hanstholm som opfølgning på tidligere års 9. april-arrangementer i vores regi.

Et af de vigtigste parametre i projektet er stor mangfoldighed, så alle kan være med, også enkeltpersoner, der ikke i forvejen er involveret i sognegrupper eller lokalhistoriske foreninger. Det er vigtigt at få udbredt budskabet om, at alle oplysninger er vigtige som brikker i det store puslespil. Vores opgave er ikke at sætte os til doms over fortiden, men projektet skal gøre os klogere på, hvad der rent faktisk skete, uden at vi udnævner hverken helte eller skurke – og forhåbentlig kan vi lære af historien!

Indkomne beretninger offentliggøres løbende på Hanherred.dk, og nogle af historierne vil kunne anvendes i Han Herred Bogen. Der er foreløbig ikke planlagt egentlige udgivelser i projektets regi, men det kan selvfølgelig komme senere, eventuelt ved hjælp af faghistorikere.

Han Herred Bogen – vores flagskib

Årbogen kommer nu i sin 20. udgave i et oplag på 1.200, som har været gældende over en lang årrække. Vi sælger op mod 1.000 stk. det første år, mens resten »siver« efterhånden. En salgsgruppe bestående af Frank Nielsen og Folmer Møller sørger for at sælge gamle årgange på særtilbud.

Det er vigtigt, at vi står sammen om at sikre Han Herred Bogens økonomi ved at anbefale bogen til nye læsere og abonnenter og ved at opfordre virksomheder og institutioner til at købe årbogen til repræsentation og gaver. Eksempelvis brugte Migatronic A/S sidste års udgave som julegave til medarbejderne i Fjerritslev.

Som i alt vores arbejde er det også i Han Herred Bogen vigtigt med stor bredde og en høj grad af folkelighed, så mange ganske almindelige mennesker får oplevelsen af at kunne få sin historie på tryk. Som supplement til Han Herred Bogen ligger der nu også en række beretninger og indlæg under kategorien »Hanherredhistorier« på Hanherred.dk

Sange ved havet

Lokalhistorisk Samvirke har igen i år været medindbyder til fællessang i solnedgangen ved Havbådehuset i Slettestrand (2. sæson), og her kommer vores fælles sangbog, Han Herred Sangbogen, virkelig til sin ret. Der har været stor tilslutning, ca. 900 i alt denne sommer, en god blanding af fastboende og sommergæster. Så »Sange ved havet« er kommet for at blive!

Kend din egn

Vi har siden 1997 haft årlige egnsudflugter, oprindelig i samarbejde med Egnsbank Han Herred, men i de senere år er det ændret til udflugter i egen bil. I 2014 har udflugten til MuseumsCenter Hanstholm gjort det ud for årets »Kend din egn«-udflugt.

Vi håber, at vi kan fortsætte i de kommende år, gerne ved at følge op på den form, som udflugten havde i 2013, hvor vi besøgte Thorup Strand og gik fra sted til sted. På den måde har vi lettere ved at involvere sommerhusfolk og andre sommergæster sammen med lokale, og måske kan vi etablere et samarbejde med turistforeningerne i øst og vest om sådanne guidede vandreture. I øvrigt formidles vores lokale historie i rigt mål gennem Han Herred Turistforenings hæfte »Han Herred – den skønneste plet i kongeriget«.

Sognegrupperne – en hjørnesten i vores arbejde

Sognegrupperne fungerer som hidtil i de enkelte sogne eller pastorater/skoledistrikter med varierende tilslutning fra år til år og laver lokale aktiviteter som eksempelvis levendegørelse af Bratskov, fremvisning af Oxholm Mølle og Klim Kalkovn samt udflugter, foredrag og udstillinger. Sommerudstillingen i anledning af 100-året for den store amts- og herredsudstilling i Fjerritslev i 1914 er et godt eksempel på, hvordan de mange billeder og effekter fra arkiver og museer kan komme frem i lyset.

Sognegrupperne bidrager endvidere til Han Herred Bogen med gode historier og billeder til Det Gamle Album og medvirker desuden til distribution af abonnementseksemplarer af bogen.

Nogle sognegrupper er hvilende og trænger til at få tilført nye kræfter. Mon ikke det kan være en opgave for de lokalhistoriske foreninger og eventuelt borgerforeninger at skubbe det i den rigtige retning?

Alle foreninger i vores netværk bidrager med særskilte årsberetninger i Han Herred Bogen, og ud over de egentlige lokalhistoriske foreninger er jeg glad for, at også Han Herred Mål og Han Herred Havbåde er med i fællesskabet.

Træf Han Herred

14. udgave af Træf Han Herred blev et veltilrettelagt og velgennemført arrangement med programpunkterne fordelt på Tranum, Brovst og Skovsgaard. Læs beretningen om Træf Han Herred, og (gen)se Hans Brøndborers træf-sang her i bogen.

Sonia Luther Nielsen er valgt som ny formand for træf-udvalget efter Hanne Davidsen – et generationsskifte, som lover godt for fremtiden. Samtidig vil jeg byde velkommen til de øvrige nye i udvalget. En stor tak til Hanne Davidsen for hendes værdifulde indsats.

Struktur

Lokalhistorisk Samvirke er en paraplyorganisation, som samler hele det lokalhistoriske netværk. Det har over de sidste 20 år vist sig at være en slidstærk konstruktion, om end det for nogle kan være svært at overskue alle sammenhænge.

Der er dog med jævne mellemrum behov for at standse op og kigge strukturen efter i sømmene, om det hele fungerer optimalt. Det vil nok være relevant at gennemgå vore vedtægter og de stående udvalgs funktioner med henblik på en revision i løbet af det kommende år.

Nye initiativer?

Vi har parallelt med projekt Besættelsestidens Han Herred arbejdet lidt med at iværksætte en kortlægning af Kunsten i Han Herred. Måske er det tiden, at vi nu nedsætter et udvalg, som kan begynde i det små at indsamle materiale?

Med tiden kan det resultere i etableringen af en fond, som kan danne grundlag for en kunstsamling, hvortil det er muligt at donere kunstværker, som lejlighedsvis kan udstilles. Ja, hvis vi tænker stort og længe, kan der jo i yderste konsekvens vise sig mulighed for en egentlig kunstbygning, der er åben for publikum.

Tak

Til slut vil jeg rette en stor tak til samvirkets styrelse og udvalg, herunder til vores afgående kasserer, Folmer Møller, og hans afløser, Henrik Bech. Tak til forfattere og redaktion af Han Herred Bogen, til Fjerritslev Tryk for produktion og salgsarbejde, til sognegrupper og salgsudvalg for salgsarbejde og distribution, til Sparekassen Vendsyssel for støtte til udgivelse og salgsarbejde, til Jammerbugt Kommune og Jutlander Bank for støtte til projekt Besættelsestidens Han Herred og til Ejgil Bodilsen for altid at være til rådighed for alt, hvad der sker i regi af Lokalhistorisk Samvirke.

Otto Kjær Larsen, formand

Scroll to Top