Amts- og Herredsudstillingen i Fjerritslev juli 1914

Aalborg Amtstidende 4. juli 1914

I Dag aabnedes Udstillingen.
– Portrætter af nogle af Udstillingens Mænd.

(Fra vor udsendte Medarbejder).


Amtmand Bache14, Thisted,

Udstillingens Præsident.


Distriktslæge Bartsch12,

Formand for Udstillingens Forskønnelses-
og Forlystelsesudvalg.


Stationsforstander Vejlsted18,

Udstillingens Kasserer.


Herredsfoged Djørup16,

Udstillingens Vicepræsident.


Sagfører Rønn17,
Formand for Udstillingens Presse-
og Reklameudvalg.


Snedkermester Nielsen19,

Medlem af Udstillingskomiteen.

Fjerritslev, Fredag Aften.

Det er intet Under, at Fjerritslev af sine Borgere benævnes som Han-Herreds Hovedstad; thi i Løbet af en kort Aarrække er der her i en barsk Egn, nær Vesterhavets øde Klitrækker, opvokset en By, som i Indbyggertal staar over vort Lands mindste Købstæder. Allerede tidligere har der i Fjerritslev været Udstillinger; de har imidlertid ikke været større, end at Kroens Sal kunde rumme dem. Men for fem Aar siden opstod hos Byens driftige Mænd den Tanke at lave en Udstilling, som ikke alene omfattede Herredet, men hele Thisted Amt og maaske endda et Skridt videre. I September sidste Aar var Tiden kommet til at tage en Beslutning, og i Dag er Maalet naaet. En Udstilling, hvis Ry vil gaa viden om, staar i Aften fiks og færdig. Der er ikke, som det ellers er sædvanligt, et febrilsk Hastværk i de sidste Minutter. De Mænd, som staar i Spidsen, gaar nok endnu i Aften inde paa Pladsen; men det er nærmest en inspicerende Runde. Der rettes lidt hist og her. En nøgen Plet dækkes af Gran, og der gives Ordrer til Udførelse af de sidste Detaljer. Udenfor Udstillingsbygningen, i hvis blanke Ruder Solen gløder, snurrer Vindmotoren lystigt rundt, og i Byen knalder Flagene heftigt i den stærke Østenblæst. Udstillingen kan naar som helst modtage de første Tusinder.

En Tur gennem Hallen.

Allerede inden den fremmede naar Fjerritslev, kan han fra Kupevinduet se Udstillingsbygningen, som ligger højt og trist Nord for Byen. Den slaar en svag Bue, som vilde den favne Pladsen. Farven er festlig lysegul, og Facaden prydes af svære, hvidmalede doriske1 søjler. Over Indgangen har Kunstneren Gustav Fenger2 malet Udstillingens Mærke, Han-Herreds stolte Vaaben, i stort Format. Allerede paa Afstand ser man Aarvaagenhedens Symbol, den galende Hane. – Men det er dog først indenfor Murene, at man faar det rigtige Begreb om Kompleksets Størrelse. Udstillingen fylder en mægtig Hal, og samtidig bliver man klar over Arkitektens Snedighed. Paa Grund af den buede Form kan de Besøgende ikke paa enhver Plads se fra den ene Ende til den anden, og Rummet synes derfor at være endnu større. Lyset faldet rigeligt ind gennem utalte Ruder, og over de udstillede Varer er slynget et tæt Væv af dannebrogsfarvede Baand og grønne Guirlander. Oppe under Loftet er udspændt et stort baldakinagtigt Lærred, der baade forskønner og afværger en alt for næsvis Sol. Salens Midterparti er særligt smukt.

Planteavlen.

Vi begynder vor Spadseretur fra en Ende af, og det første, som aftvinger os Beundring, er Han-Herredernes Landboforenings og Husmandskreds’ Planteavlsudstilling, der meget smagfuldt er arrangeret af Assistent Holm. Man lægger først og fremmest Mærke til nogle smukke Gødningsforsøg, som hos forskellige Landmænd er udført af Assistenten. En ren Perle er et Forsøg paa Eskild Eskildsens Mark i Manstrup med Kartofler. Man maa ligeledes nævne Kristoffer Simonsens Gødningsforsøg med Enghø i Bejstrup og Vesløs Forsøgsmarks Saatidsforsøg med Rug. De viser, at tidlig Saaning lønner sig bedst. Rundt om disse og andre Arter af interessante Forsøg findes meget andet, som vil fængsle den besøgende. Først og fremmest er der Hedeselskabets elegante Udstilling, som er ordnet af Skovrider Bruun3 og Landbrugskandidat Basse; Foderstoffer, smukt anbragte i japanske Træskaale, fra Jydsk Andelsfoderstofforretning og en Udstilling fra Gartner Danielsen, Aggersund, af stedsegrønne Planter. Husmand J. Chr. Christensen, Vestervig, har tilført Udstillingen en Frøsamling, der omfatter ikke mindre end 400 Arter.

Haandværk og Handel.

Man faar straks et levende Indtryk af, at Fjerritslev har en blomstrende Haandværker- og Handelsstand. Under Vandring fra Gavl til Gavl passerer man forbi en Række Boder, der søger at overgaa hinanden i Elegance og Opfindsomhed. De fineste Manufakturvarer, grovere Isenkram er anbragt Side om Side; pludselig opdager man et sjældent Stykke Murværk og hist bugner et Bord under drevet Sølv, der tilsammen præsenterer en hel lille Formue. En Modehandler har fundet paa, at præsentere sine Mannequiner paa Baggrund af et helt Landskabsmaleri med et hvidt Kirketaarn knejsende over bølgende Kornagre. Og saa staar man ganske uventet overfor svært Støbegods. Men heldigvis er der ikke fyret i Kakkelovnene. Klimaet er mildt nok i Forvejen – .

Byens Skræddere vil friste Mændene med flotte, velsyede Klædninger, og der er Møbler til Udstyrelse af flere Hjem. En Afdeling har særlig Interesse. Det er Smed Kristensens – ogsaa kaldet Kjærup-Smeden – Udstilling af hjemmegjorte Smaating: Hamre, Bismere, Uldsakse, ogsaa videre. Han drager rundt til alle Markederne i vide Kredse for selv at sælge sine Ting. Og skønt han er over Støvets Alder, gik han i Dag, da han havde ophængt sin sidste Bismer, paa sine Ben de tre Mil til sit Hjem i Frøstrup. Flere Margarinefabrikker har tilført Udstillingen deres Produkter, og man opdager, at der ogsaa i Fjerritslev er en Cigarfabrikant. Byens Gartner har en flot Udstilling af Handelsplanter; der er Ost, Mineralvand og Snese af andre Ting som det vilde blive for vidtløftigt at specificere. Udstillingens Midterparti beherskes af en mægtig Cykleudstilling. Bjerge af Slanger taarner sig op mod Loftet, og ved siden af lette Racer-Cykler skinner et sortlakeret Automobil. Særlig storslaaet er ligeledes en Pyramide af blanke autogensvejsede Transportspande, og her lægger man ogsaa Mærke til en sjælden udhamret Kakkelovnsskærm, som er bestemt til Posthuset4. Man opdager, at der ogsaa laves Jumber i Fjerritslev. I det hele taget har Karetmagerne en nydelig udstilling; i Nærheden af de smukke Vogne har Sadelmagerne anbragt Seletøjet.

Husflidsudstillingen. – I Hanherred træder de unge Piger Væven.

I salens anden Gade har Hanherredernes Husflidskreds sin Udstilling. Den er meget righoldig og omfatter 28 mandlige og 33 kvindelige Udstillere. Men det, som her endnu mere end de fine Broderier og de kønne Træarbejder vil lægge Beslag på Publikums Opmærksomhed, er Frk. Riskærs Væveskole, der fraregnet Frk. la Cours Skole i Askov er den eneste af sin Art i Jylland. Frøkenen lærer sine elever at væve alle Stoffer, endogsaa Møbelbetræk og Tæpper. Selv har hun tilført Udstillingen et saadant hjemmelavet Tæppe, som hun forgæves har været budt 200 Kroner for. Det er intet Under, at konsulent Pfaff var begejstret. Skolen, som ligger i Vust, har allerede haft den Virkning, at Væven er bleven genindført i mange af Egnens Hjem, og den trædes nu med flid af Hanherreds unge Piger. En ung kone fra Øsløs, Johanne Agesen, bør i denne forbindelse fremhæves. Hun har paa en gammeldags Væv fremstillet et Gulvtæppe, som er meget stort og overordentlig smukt. Udstillerinden har selv fundet paa at gøre de nødvendige Forandringer ved Væven. Endnu havde Arrangementsudvalgets elskværdige Damer, Fru Overlærer Gandrup, Fjerritslev, Fru Lærer Petersen, Bonderup, og Fru Olsen, Skovsgaard, meget travlt, men naar disse Linier Læses, har de forlængst lagt sidste Haand paa Værket. Kredsens energiske Formand er Snedker Græsbøll, Vust.

Et lille Interview.

Vi løber i Armene paa Dommerudvalgets Formand, Fabrikant Verbom5, Aalborg, som i særlig Grad har Fjerritslev kær. Han udtalte:

– Det er en enestaaende Udstilling, som Byen her har faaet stillet paa Benene. Og saa er den færdig til Tiden. Det hele er overordentlig stilfuldt indrettet; jeg synes kort sagt ikke, at jeg udenfor Købstæderne har set en saa storslaaet Udstilling. Og saa er der Plads. Der kan være mange hundrede Mennesker herude, før der bliver Trængsel.

En munter Historie.

Foran en Damefrisørindes Glasmontre træffer vi atter Dommerne, som i det hele taget har forfærdelig travlt. Men Hr. Verbom er, trods Valgresultatet paa Færøerne6, i saa godt Humør, at han kan sende følgende ud i Verden:

– Har De hørt, at der osse i Amerika er opfundet en Salve, som kan faa Haaret til at gro paa de mest skaldede Isser. Man river blot Hovedhuden af og smører Salve i Saaret!! Men Opfindelsen kan ogsaa bruges til andet. Skærer man for Eksempel Halen af en Hund og smører lidt Salve paa, vokser Halen ud igen, og smøres den afskaarne Halestump, gror der en Hund ud af den!!

… Vi flygtede rædselsslagne.

Kunst.

Midt i Salen fører en Dobbelttrappe op til Kunstafdelingen, som omfatter over 60 Malerier. Der er to Afdelinger: en for ældre og en for ny Malerkunst. Man lægger særlig mærke til Lærreder af Henrik Jespersen7, Knud Larsen8 (ypperlige Stadier efter Motiver fra Egnens Folkeliv), Wilhjelm9, Johanne Frimodt10 og Gustav Fenger2. Sidstnævnte har malet et morsomt Billede af sin Hustru, Fru Thit Jensen-Fenger11, der paa Bulbjerg Badehotel, Forfatterindens Yndlingssted, skriver paa en ny Bog. Mellem Malerierne, hvor Distriktslæge Bartsch12 var en fortræffelig Fører, fandt vi ogsaa et par Stykker sjældent Kunsthaandværk udført af Snedkersvende fra Vestervig.

Udstillingen har kostet 20,000 Kroner, men er allerede saa godt dækket, at der kun skal tjenes 9000 Kroner, og det skulle man synes var en let Sag.

En af Udstillingsdagene bliver der Kapflyvning mellem Brevduer, og der tænkes ogsaa paa Fyrværkeri.

Omgivelserne.

Op til Udstillingen fører en straalende Allé af Flag paa hvide Stænger. I Eftermiddag havde Distriktslægen og Købmand Bolvig egenhændig ladet de mange Dannebroge gaa til Vejrs. Forbi de endnu ikke helt monterede Forlystelsestelte og Mængder af svære Landbrugsmaskiner gaar vi forbi den gule Bygning og op paa en Høj, paa hvis Top et Udsigtstaarn er rejst. Herfra ser vi ud over Egnen. I det fjerne mødes det bølgende Klitlandskab med Havet, der nu mod Aften skinner som Sølv. Solen nærmer sig Horisonten. Rundt om den gløder Himlen, og den tænder Brand i Byens Ruder. Om lidt vil den synke i Havet. Det er et pragtfuldt Syn. Ikke alene for den store og smukke Udstillings Skyld bør man i de kommende Dage besøge Fjerritslev; men de af Byens Gæster, som har Tid, maa ikke glemme Omgivelserne, som i al deres Øde er af stor Skønhed. En Tur f. Eks. til Svinkløv, som ligger nærmest, vil for alle blive til megen Glæde.

Udstillingen aabnes.

(Pr. Telefon, Lørdag.)

Kl. 3 aabnedes Udstillingen i Overværelse af en talrig og repræsentativ Forsamling. Komiteens initiativrige og elskværdige Formand, Blikkenslager Hornum13, bød velkommen. Præsidenten, Amtmand Bache14, Thisted, holdt Aabningstalen og derefter havde Formanden for Fællesrepræsentationen for Industri og Haandværk, Fabrikant Verbom5, Aalborg, Ordet. Ind imellem Talerne blev afsungen en stemningsfuld Kantate forfattet af Fabrikant Sofus Raaen15. Byen er trods Varmen i ypperlig Feststemning.

Sfinks.

Noter

1 Doriske søjler: Den doriske orden inden for den antikke arkitektur kendes fra år 700 f.Kr. (Arkaisk tid (700-500 f.Kr.) + tidlig klassisk tid (500-450 f.Kr.)), hvor den blev benyttet i Grækenland i doriske templer. Søjlerne er udsmykket i toppen og bunden. Selve søjlen er en konveks cylinder med brede riller (kannelurer) fra søjlefoden op til kapitælet (søjlehovedet). Kilde: Wikipedia.

2 Gustav Jéhan Fenger (1887-1958), dansk maler, født i Thisted som søn af distriktslæge Sophus Fenger og Maria Charlotte Angelica Henke, 1912-18 gift med forfatteren Thit Jensen.

3 P.D. Bruun, skovrider, virkede ud fra Hovmarksgaard i Ydby ved Hurup, konservativt landstingsmedlem 1918-20, død 1932.

4 Posthuset var i 1913 blevet flyttet fra det oprindelige postkontor i Østergade (lige over kroen) til en nyopført bygning i Jernbanegade 7 ved siden af jernbanestationen.

5 Fabrikant Verbom, Aalborg, besøgte i disse år landets forskellige udstillinger som repræsentant for Fællesrepræsentationen for dansk Industri og Haandværk.

6 Lagtingsvalg på Færøerne 2. februar 1914.

7 Henrik Jespersen (1853-1936), dansk maler.

8 Knud Larsen (1865-1922), dansk maler.

9 Johannes Wilhjelm (1868-1938), dansk maler, står bl.a. bag altertavlen i Fjerritslev Kirke.

10 Johanne Frimodt (1861-1920), dansk maler.

11 Maria Kirstine Dorothea (Thit) Jensen (1876-1957), dansk forfatter, søster til Johannes V. Jensen og 1912-18 gift med maleren Gustav Fenger. Parret opholdt sig ofte på Bulbjerg Badehotel.

12 Aksel Ludvig Adolf Bartsch (1898-1915), distriktslæge med bopæl i Fjerritslev, senere amtslæge.

13 Niels Hansen Hornum (1868-1951), blikkenslager, Vestergade 24, Fjerritslev.

14 Carl Bache, cand.jur., født 1867, amtmand i Thisted Amt fra 1909.

15 Sophus Adolf Jensen Raaen, fabrikant, født i Flensborg 1852, død i Aalborg 1923. Gift med Louise Petersen, datter af en skræddermester i Aalborg. I 1907 indrettede skræddermester Petersens enke ejendommen Hasserisvej 101 til et optagelseshjem under det nørrejyske værgeråd. Hendes svigersøn, fabrikant Sophus Adolf Jensen Raaen, tilbyggede 1916 en skolefløj med gymnastiksal. Efter Sophus Raaens død i 1923 skænkede hans enke kvit og frit ejendommen til Kristelig Forening for Børns Redning, der gav huset dets nuværende navn, Raaens Minde.

16 Frans August Djørup (1869-1952), 1912-19 herredsfoged og skriver i Øster og Vester Han Herred.

17 Lars Christensen Rønn, født 1872, 1897 sagfører ved Han Herredernes Jurisdiktion, 1898 medstifter af og direktør for Fjerritslev Bank.

18 N.P. Vejlsted, født 1856, stationsforstander i Fjerritslev.

19 Johannes Theodor Nielsen, født 1860, snedkermester, Vestergade 30, Fjerritslev.

Scroll to Top