Vedtægter for Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred

§1 Samvirkets navn er Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred.

§2 Formålet er at udbrede kendskab til og forståelse for Han Herreds historie og kultur, herunder at etablere samarbejde med og mellem lokalhistoriske sognegrupper, foreninger, arkiver og museer, samt udgivelse af Han Herred Bogen. Styrelsen kan være initiativtager til møder og sammenkomster med relation til nævnte formål.

Samvirket skal arbejde for, at der til enhver tid er fungerende sognegrupper i alle lokalområder, og sognegruppernes formænd/kontaktpersoner udgør et sognerepræsentantskab, der indkaldes efter behov.

§3 Samvirkets styrelse består af mindst otte medlemmer, herunder op til fire kommunalbestyrelsesmedlemmer, bosiddende i Han Herred, samt formænd eller kommitterede for tilsluttede lokalhistoriske eller kulturelle foreninger eller grupper i Øster og Vester Han Herred, hvis der er ønske herom i samvirkestyrelsen.

Sognegrupperne vælger til styrelsen tre repræsentanter, en fra hvert område (Brovst, Fjerritslev/Aggersund og Hannæs). Herudover indvælges et eller flere medlemmer af Han Herred Bogens redaktion, der sammensættes af styrelsen, gerne efter indstilling fra redaktionsudvalget.

Styrelsen kan desuden selv udpege op til tre personer med særlig interesse for samvirkets arbejde.

§4 Samvirket holder årsmøde inden udgangen af september. Formanden indkalder til mødet med 14 dages varsel med direkte henvendelse til styrelsens medlemmer.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formanden samt orientering fra udvalgene
3. Periodens regnskab
4. Indkomne forslag
5. Konstituering med valg af formand, næstformand, kasserer, sekretær og revisor
6. Eventuelt

Forslag til punkt 4 skal være formanden i hænde senest otte dage før årsmødet. Forslag fremsendes til formanden via styrelsens medlemmer eller tilsluttede instanser.

§5 Årsmødets beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§6 Samvirket har adgang til at lade sig repræsentere i tilsluttede grupper, foreninger og udvalg. Styrelsen kan være repræsenteret i Han Herred Bogens redaktionsudvalg af et medlem, som ikke i forvejen er medlem af redaktionsudvalget.

§7 Samvirkets regnskabsår går fra 1. juli til 30. juni, og benævnes ved det år, hvor regnskabet afsluttes. Resultatet meddeles tilsluttede foreninger og grupper gennem repræsentation i samvirkestyrelsen.

§8 Samvirket har ansvar for udgivelse af Han Herred Bogen, og påser, at der udpeges det fornødne antal medlemmer til redaktionsudvalget.

Dette såvel som andre udvalg refererer direkte til samvirkestyrelsen.

§9 Samvirket forvalter fordeling af evt. overskud, der måtte forekomme ved udgivelse af Han Herred Bogen samt eventuelle bidrag, der måtte tilflyde på forskellig vis.

§10 Samvirket holdes underrettet om aktiviteter i tilsluttede instanser.

§11 Ændring i vedtægter eller opløsning af samvirket kan ske ved simpelt stemmeflertal blandt samvirkestyrelsens medlemmer.

Opløsning af samvirket kan kun gennemføres, hvis de tilsluttede foreninger har haft lejlighed til at lade sig orientere herom på et møde, der derfor skal offentligt annonceres 14 dage før.

Ved opløsning overføres evt. formue og arkivmateriale til lokalhistorisk interesserede instanser, alt efter det nævnte mødes afgørelse.

Således vedtaget 14. september 2015 med ændringer i oprindelige vedtægter fra 24. november 1994 samt ændringer 30. april 1997, 19. september 2002 og 17. september 2007.

Scroll to Top