Mindestenen for kongebesøget 21. juni 1824

Mindesten for Frederik 6.’s besøg 24. juni 1824. Foto: Mattias Bodilsen
Mindestenen ved Grønnestrand. Foto: Mattias Bodilsen

Ved vejen fra Fjerritslev til Grønnestrand – på venstre hånd kort efter Grønnestrand Feriecenter – står en ensom mindesøjle for Frederik VI’s besøg 21. juni 1824.

Mindestenen er rejst på initiativ af godsejer Johann Caspar de Mylius fra Aagaard, som ejede store arealer ud mod havet.

Feriecentret er en ombygning af gården Grønnestrand, som blev opført i årene umiddelbart efter kongebesøget i 1824.

Forpagtningen blev overladt til Søren Hansen Rønninge, og som en del af kontrakten, der er underskrevet 12. november 1827, blev der indføjet en bestemmelse om mindesmærket for kongebesøget:

»Paa det Sted ved Vesterhavet, hvor Godseyeren d. 21. Juni 1824 havde den Ære at modtage Hans Mayestæt Kongen, og hvor vist aldrig nogen dansk Konge før har været, vil blive oprejst en Mindesten, som er udsøgt paa Livøe. Naar denne ankommer, er Forpagteren paalagt at være behjælpelig med sammes Opsættelse, og i den Tid, de medfølgende Folk behøve at være der af samme Aarsag, giver han dem Kost og Logie, og skal Forpagteren siden i sin Forpagtningstid være ansvarlig for, at samme ikke beskadiges, men endog forsynes med Hegn rundt omkring, hvilket til alle Tider skal vedligeholdes og forinden renholdes og beplantes.«

Rita Rendow, der er tipoldebarn af forpagteren, fortæller:

»Søren Peter Hansen Rønninge blev født 13. februar 1791 på Rønninge Søgaard på Fyn, men kom til Aagaard ved Fjerritslev som ladefoged 17. februar 1824. Her var hans navn Søren Ladefoged. Ejeren af Aagaard var på det tidspunkt Johann Caspar de Mylius, som også stammede fra Fyn. Efter statsbankerotten i 1813 blev de Mylius godssamler, og han købte Aagaard for 29.000 rigsdaler og forbedrede godsets drift. Derfor optog han nogle statslån, som han imidlertid ikke kunne indfri, så staten overtog Aagaard i 1828. Alligevel døde de Mylius som en velhavende mand i 1852.«

Søren Ladefoged var gift med Karen Margrethe Nielsdatter, der var født 28. november 1808 i Skræm. Hun var tjenestepige på Aagaard, men blev senere mejerske. Ellen, hendes første barn, blev født hjemme hos Karen Margrethes forældre, og Søren Ladefoged blev udlagt som barnefaderen, selv om det ikke var helt i overensstemmelse med virkeligheden.

Rita Rendow fortsætter:

»Det var en kompensation for herremandens fejltrin, at Søren og Karen Margrethe blev forpagtere af de ca. 500 tønder land og den nyopførte gård i klitten. Det kneb dog med leverancen af materialer til opførelsen af gården, efter at staten havde overtaget Aagaard og ansat forvalter Ammitzbøll. 15. august 1829 rettede Søren Hansen henvendelse til den nye forpagter af Aagaard, hr. major von Wodschou, ’at Deres Høivelbaarenhed punktligt vilde foranledige at det endnu manglende maatte vorde mig leveret inden dette Efteraar, enten her fra Aagaard, hvis Teglbrænderiet kommer i stand, eller andetsteds fra, til at kunde sættes i stand, eller saavidt muligt at opføre den manglende Bygning inden Vinteren.’

Materialerne må være blevet leveret, for der blev opført en firelænget gård af en anselig størrelse …«

Søren Hansen Rønninge og Karen Margrethe Nielsdatters søn Johan Casper Sørensen, der blev født i Grønnestrandgaarden 2. august 1831, overtog gården efter sin mor i 1866, og i årene 1873-86 byggede han den smukke lyngmølle, der stadig står som nærmeste nabo til feriecentret, ved hjælp af drivtømmer fra stranden.

Kilder og henvisninger

Rita Rendow: Møllebyggeren ved Grønnestrand. Historien om landets eneste lyngklædte mølle. Han Herred Bogen 2013.
P.E. Jensen: Dronningeruten i Han Herred (om Dronning Margrethe og Prins Henriks besøg på Prinsgemalens fødselsdag 11. juni 1998). Han Herred Bogen 2008.

Scroll to Top