Det grønne liv spirer på Hannæs

Morten Thomsen, Poul Erik Kjærgaard og Frank Koldsgaard er glade for, at der er skabt en bymæssig og kulturel helhed omkring kro og idrætsanlæg i Frøstrup. Foto: Mattias Bodilsen
Morten Thomsen, Poul Erik Kjærgaard og Frank Koldsgaard er glade for, at der er skabt en bymæssig og kulturel helhed omkring kro og idrætsanlæg i Frøstrup. Foto: Mattias Bodilsen
Frøstrup viser vejen for, hvordan man kan skabe gode rammer for trivsel i alle seks livsfaser ved at udnytte eksisterende bygninger og etablere et sammenhængende bymiljø med »grønne sidegevinster«

Man kunne også sætte overskriften »Landsbyen der ikke vil dø« over denne artikel. For på trods af alle de velkendte udfordringer – som enhver landsby i tyndt befolkede områder kan nikke genkendende til – i form af forfaldne huse, lukning af butikker, fare for nedlæggelse af børneinstitutioner, skole, plejehjem, lægekonsultation og lignende har Frøstrup formået at knække kurven og få vendt dystre udsigter til ny optimisme.

Selv om Thisted Kommunes samlede befolkningstal daler, oplever Frøstrup-området, at nedgangen er stoppet – vel at mærke med et tydeligt fald i befolkningens gennemsnitsalder – ligesom huspriserne er i ro, og der er kortere »liggetid« på ejendommene. Med andre ord er der sket en tilflytning af yngre familier til området.

Bredt potentiale

Frøstrup har fortsat to dagligvarebutikker, skole, plejehjem, lægekonsultation, tandlæge, brandstation, pengeinstitut, et par større produktionsvirksomheder (trappefabrikken Dolle og sædefabrikken Jany) foruden en række mindre håndværks- og servicevirksomheder, så det er et bysamfund med en temmelig bred vifte af funktioner set i forhold til sognets indbyggertal på ca. 1.100.

Hertil kommer et stort menneskeligt potentiale i skikkelse af rigtig mange lokale ildsjæle. I øjeblikket er 30 personer fra hele Hannæs under uddannelse til akuthjælpere, og bemandingen på brandstationen er netop udnævnt kollektivt til »Årets Hannæsbo 2014«.

Desuden lægger Frøstrup ofte ressourcer til, når der skal testes nye tiltag i samspillet mellem offentlige instanser og borgere. Således kunne man i begyndelsen af november stille med Bjarne Krog Jensen som testperson i cykelturismeprojektet Panorama i samarbejde med Nationalpark Thy.

Fokus på alle livsfaser

Takket være de vedholdende ildsjæle er der gennem de sidste 10-12 år sat gang i en række projekter, som har det til fælles, at man ønsker en levende landsby, hvor der er gode trivselsmuligheder gennem alle seks livsfaser: 1) børn 2) unge 3) voksne frie 4) voksne med børn 5) voksne efter børn og 6) ældre. Ikke mindst vil man gerne give generationerne mulighed for at mødes og udfolde sig inden for fælles rammer.

Og i Frøstrup er man langt på vej, idet der nu er skabt et attraktivt og sammenhængende service- og fritidsmiljø ved at udnytte eksisterende bygninger, hvoraf den gamle kro fra stationsbyens barndom i 1904 er af høj kulturhistorisk værdi.

Byen er også hjemsted for et rigt og alsidigt organiseret kulturliv med idræts- og gymnastikforeninger, kirkeligt arbejde, Musisk Forening, Frøstrup Minilandsby, Lokalhistorisk Forening, Bjerget Efterskole og Kirsten Kjærs Museum for at nævne nogle eksempler. Allerede i 1996 blev Frøstrup udnævnt til »Årets kulturlandsby«.

Samtidig er der taget væsentlige skridt til, at Frøstrup får en grøn profil med fokus på energiturisme og lokalt producerede fødevarer fra naturens eget spisekammer.

Kroen bliver omdrejningspunkt

I flere år var der arbejdet med forskellige modeller for kroens fortsatte eksistens, da det kneb med at holde økonomi i driften, og det endte med, at huset i 2003 blev sat på folkeaktier som Frøstrup Borgerkro ApS.

På baggrund af det stærke lokale engagement blev Frøstrup i 2007 udvalgt af Thisted Kommune og Realdania til at indgå i projekt »Mulighedernes Land – nye veje til udvikling i yderområder« sammen med Bedsted og Vestervig. Ud over Thisted er Lolland Kommune og Bornholms Regionskommune deltagere i projektet.

Det store gennembrud kom med et stort anlagt borgermøde 29. september 2009, hvor der blev nedskrevet flere hundrede idéer til udvikling af fremtidens Frøstrup.

Det blev besluttet at give kroen en gennemgribende renovering og ombygning med støtte fra Thisted Kommune, Realdania, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter gennem områdefornyelse samt LAG Thy-Mors. Men en betingelse for projektstøtten var, at kroen skulle være et nonprofit-foretagende, og derfor blev der i 2010 stiftet en ny forening under navnet Hannik til at stå som ejer.

Herefter kunne foreningen udleje en del af lokalerne til selskabet Frøstrup Borgerkro, som selv betalte færdiggørelsen af sin afdeling, men stadig som et foretagende, der ikke skulle tjene penge. Således drives aktiviteterne i krostuen i dag ved frivillig arbejdskraft. Der er kun lønkroner til rengøring.

Nyt byrum til samvær og optræden

I december 2012 var man nået så langt, at der kunne holdes julefest for byens borgere i de nye, flotte lokaler, og i januar 2013 kunne man sætte punktum for første fase, som også indbefattede en renovering af idrætsforeningen FHIF’s klubhus på nabogrunden og indretning af et nyt »byrum« mellem idrætspladsen og kroen.

Denne nye aktivitetsplads opstod ved opkøb og nedrivning af en ældre beboelsesejendom, hvorved der opstod en åbning fra hovedgaden mod stadion. Området er nu belagt med fliser, hvor fronten danner en tribune med plads til et par hundrede tilskuere ud mod stadion. Der er desuden indrettet såvel en legeplads som en »sansehave«, hvor en række nyplantede æbletræer med tiden kunne inspirere til at samle frugt fra private haver til en ny »Frøstrup-æblemost«.

Pladsen har allerede bevist sin værdi, idet den indgik i aktiviteterne ved årets byfest. Den kan lukkes af for parkering og anvendes til gymnastikopvisning, børneteater og meget andet.

Fra kro til multihus

Med den omfattende renovering var den historiske bygning på Storkevej nu mere end en blot en kro. Der var skabt et multihus, som snarere er at sammenligne med et forsamlingshus, hvor alle og enhver kan leje sig ind og holde en fest i den store multisal. Som lejer har man også adgang til køkkenet, men søger selv for tilberedning/levering af mad og serveringspersonale.

Multisalen egner sig fortrinligt til kunstudstillinger, foredrag, teater, koncerter og meget andet. I den forbindelse er Musisk Forening, der står for 10 årlige koncerter, flyttet ind på kroen fra det hidtidige spillested i Tømmerby-Lild Kulturcenter ved Hannæsskolen. Der er som oftest store navne på plakaten; således er der lejlighed til at møde sangeren Hanne Boel ved næste koncert 27. november.

Projektets anden fase er allerede igangsat. Her gælder det indretning af førstesalen, således at borgere, interessegrupper og foreninger har mulighed for at låne faciliteter til møder og forskellig udfoldelse.

– Vi indretter også et lille bibliotek, hvortil man kan forære brugte bøger, som brugerne frit kan tage med sig hjem og eventuelt levere tilbage igen, fortæller Morten Thomsen, der er kasserer i Hannik-bestyrelsen.

Det grønne liv

Fase 2 har overskriften »Det grønne liv«, og et vigtigt element heri er udnyttelsen af den tidligere DLG-lagerbygning på 400 kvadratmeter til et såkaldt »energipunkt«, dvs. et sted, hvor borgerne kan få demonstreret løsninger inden for vedvarende energi, primært varmepumper, solfangere og solceller. Demonstrationsbygningen ligger lige op ad Frøstrup Stadion som nabo til kroen, og overskudsproduktionen fra de forskellige energikilder tænkes udnyttet til varme og el i krobygningen.

I samme forbindelse har firmaet LetsGo i samarbejde med Thisted Kommune oprettet en delebilsordning i Frøstrup, hvor private kan melde sig til og få adgang til at benytte en elbil med ladestation ved kroen.

Det øgede fokus på alternative energiformer vil også kunne udnyttes i undervisningen på Bjerget Efterskole.

DLG-bygningen blev erhvervet i forbindelse med stiftelsen af Hannik i 2010, hvorefter den høje silo blev revet ned som led i byforskønnelsen. Etableringen af »Energipunkt Frøstrup Hannæs« blev muliggjort af en ny lokalplan for det tidligere erhvervsområde.

Energiturisme

Men visionerne for »det grønne liv« standser ikke her. Der vil også blive sat fokus på mad af gode lokale råvarer, hvor fællesarealerne omkring kroen tænkes genoplivet som markedsplads, som man kendte det i fordums tid. Ligeledes skal der tænkes i sammenhængende stisystemer, så man til fods eller på cykel let kommer til eksempelvis Kirsten Kjærs Museum, Vejlerne og Lild Strand.

Nøgleordene er sammenhæng og helhed, i dette tilfælde mellem fødevarer og naturoplevelser.

Ligeledes skal der indrettes en multibane på 20 gange 40 meter med bander foruden bevægelsesredskaber ved siden af energihuset.

Frøstrup vil dermed være et oplagt udgangspunkt for den tiltagende »energiturisme«, som ikke mindst har fået ny næring ved etableringen af det nationale testcenter for havvindmøller i Østerild. Desuden er der mulighed for at studere bølgeenergi i Hanstholm og et geotermisk varmeanlæg i Thisted.

Det er planen at rekruttere og uddanne egne turguider blandt befolkningen på Hannæs. På sigt er håbet at kunne lønne en »byvicevært« i samspil med områdets erhvervs- og foreningsliv. Desuden inddrages områdets ungdom via projekt »Ung Job Bank«, hvor 13-18-årige motiveres til at begå sig i såvel arbejds- som fritidslivet som socialt ansvarlige mennesker.

Og prisen?

Den samlede projektsum for fase 1 og 2 inklusive overtagelse og renovering af kroen, renovering af FHIF’s klubhus, erhvervelse af DLG-bygningen, nedrivning af siloen, indretning af »Energipunkt Frøstrup Hannæs«, erhvervelse og nedrivning af et beboelseshus i Søndergade samt etablering af sansehave og opholdsområde beløber sig til 17,5 millioner kroner.

Der er over syv år indregnet 10.000 frivillige arbejdstimer, som repræsenterer en værdi af 1 million kroner.

– Vi er samtidig stolte over, at vi med hele vores konstruktion ikke påfører Thisted Kommune en eneste krone til drift, idet vi selv skal klare driften af det nye multihus i kroen ved hjælp af lejeindtægter, siger Frank Koldsgaard, som er en af de mange lokale ildsjæle, der har trukket et stort læs i projektet.

Prisen for leje af køkken samt lille og store sal er 1.600 kroner inkl. moms for en dag. Udlejningen ligger i hænderne på næstformand Poul Erik Kjærgaard, som netop er hædret af Sparekassen Thy med Årets Lederpris.

I øvrigt har Frank Koldsgaard og Hannik-bestyrelsen stor ros til overs for samarbejdet med Realdania og Thisted Kommune, ikke mindst med kommunens projektleder Otto Lægaard.

– Uden dette tætte samarbejde havde projektet slet ikke kunnet lade sig gennemføre, understreger ildsjælene.

Til gavn for hele Hannæs

– For os handler det ikke bare om Frøstrup by. Det, vi arbejder med, skal gerne komme hele Hannæs-området til gavn.

– Det er vigtigt, at alle fra Lild Strand til Feggesund er klar til at bidrage positivt til egnens samlede udvikling, både forenings- og erhvervsmæssigt. Det udgør ikke mindst fundamentet for tilgangen til områdets skoler. Ligeså er det vigtigt, at man viser medejerskab for de projekter, man sætter i gang, og at alle enheder lige fra vuggestue til idræt, kunst, kirkeliv og Ældre Sagen føler et ansvar herfor.

– Det er desuden meget glædeligt, at vi nu ser de unge bidrage positivt, og at mange af dem virkelig kommer frem med idéer til gavn for hele Hannæs. Nu skal vi bare formå at hjælpe dem vej, fastslår Frank Koldsgaard.

De seks beboer-/borgerforeninger fra nord til syd har i fællesskab oprettet portalen Hannæs.dk, hvor man kan følge med i områdets brede vifte af aktiviteter, tilføjer han.

 

Økonomi

Ombygningen og renoveringen af Frøstrup Kro er støttet af Thisted Kommune, Realdania, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter gennem områdefornyelse samt LAG Thy-Mors. Selskabet Frøstrup Borgerkro ApS har selv bekostet færdiggørelsen af sin afdeling af huset.

»Energipunkt Frøstrup Hannæs« er betalt af Thisted Kommune, Region Nordjylland og LAG Thy-Mors gennem landdistriktsprogrammets Grøn Vækst-midler. Thisted Kommune har også betalt erhvervelsen af DLG-bygningen og har med støtte fra statens indsatspulje stået for nedrivningen af beboelsesejendommen i Søndergade.

Ombygningen af FHIF’s klubhus er gennemført med 1,5 mio. fra puljen »Gang i Danmark«.

Lokale og Anlægsfonden har støttet flere af delprojekterne, ligesom Lokalsikringsprisen (Thisted Forsikring) er blandt bidragyderne. Endvidere har Sparekassen Thy bidraget væsentligt, såvel økonomisk som markedsføringsmæssigt. Og endelig har lokale virksomheder og privatpersoner løbende medvirket til forplejningen under hele forløbet.

Artikel fra Magasinet NORD november 2014, udgivet af NORDJYSKE Medier

Scroll to Top