Fjerritslev og Omegns Brugsforening 125 år

Østergade set mod vest med nr. 26 til venstre, hvor Fjerritslev og Omegns Brugsforening begyndte sin virksomhed. Billedet er fra ca. 1905, og håndværkeren på stigen er måske ved at give facaden en overhaling, efter at brugsforeningen lige er flyttet til egne lokaler lidt tættere på byens centrum.
Østergade set mod vest med nr. 26 til venstre, hvor Fjerritslev og Omegns Brugsforening begyndte sin virksomhed. Billedet er fra ca. 1905, og håndværkeren på stigen er måske ved at give facaden en overhaling, efter at brugsforeningen lige er flyttet til egne lokaler lidt tættere på byens centrum.
10. juni 1893 blev en milepæl i Fjerritslevs historie. Fire år før jernbanens etablering var fremsynede folk i den kommende stationsby klar med et andelsforetagende, som i høj grad kom til at præge udviklingen frem mod et blomstrende handelsliv midt mellem købstæderne Aalborg og Thisted. I dag – 125 år senere − tiltrækker SuperBrugsen Fjerritslev fortsat kunder fra et stort opland og blandt områdets mange sommerhusfolk

Fjerritslev og Omegns Brugsforening – som vi i dag kender under navnet SuperBrugsen – er en af byens ældste forretninger, tæt fulgt modebutikken Lindstrøm og købmandsforretningen i Vestergade 20, der er blot to år yngre.

Danmarks første brugsforening – Thisted Arbejderforening − blev stiftet 1866 på foranledning af pastor H.C. Sonne. Brugsforeningsbevægelsen havde sine rødder i England, hvor 28 arbejdsløse vævere i 1844 oprettede en forening i Manchester-forstaden Rochdale, og her i landet fik den efter pastor Sonnes initiativ hurtigt udbredelse, især uden for købstæderne, som hidtil havde haft monopol på handel.

Fjerritslev var oprindelig en almindelig landsby i Kollerup Sogn, indtil kroen blev flyttet hertil i 1830’erne og blev efterfulgt af posthus i 1856, hvorefter byen udviklede sig til et knudepunkt og år for år tiltrak et stigende antal håndværkere og forretningsdrivende, herunder et par større kolonialhandlere. Indtil da klarede man sig ved en høj grad af selvforsyning eller ved lejlighedsvise indkøb på markeder og i købstæder som Løgstør, Thisted og Aalborg, men nu var tiden kommet til, at også de mindre bysamfund fik lov til at oprette faste udsalgssteder for kolonialvarer og andre daglige fornødenheder.

10. juni 1893 blev der holdt stiftende generalforsamling i Fjerritslev og Omegns Brugsforening på Mejeriet Dalhøj (den nuværende børnehave Gl. Dalhøi). Det var kun ganske få dage, efter at sognets præst havde været med til at sætte gang i de kendte grundlovsmøder i Fosdalen.

Den første bestyrelse bestod af gartner Jens Nielsen-Krogh, gårdejer Søren Bjerregaard, garver Carl Sørensen, mejeribestyrer J. Petersen, gårdejer Bertel Jensen, gårdejer Jakob Jensen og gårdejer Jens Kr. Sørensen. Flere af disse mænd havde tilknytning til højskole- og andelsbevægelsen, som var vokset frem i de forløbne årtier og efterhånden satte sit stærke præg på samfundsudviklingen med eksempelvis andelsmejerier, brugsforeninger og lokalforeninger til fælles indkøb af grovvarer, ligesom bevægelsen fik stor indflydelse på dannelsen af ungdoms- og gymnastikforeninger, afholdsforeninger og meget andet. Jakob Jensen var senere medstifter af Andelsbanken, og garver Sørensen var foregangsmand i den lokale afdeling af Socialdemokratiet.

Foreningens vedtægter blev udformet med Haubro Brugsforening som forbillede. Der blev lejet lokaler hos Jeppe Larsen i Østergade 26, og rebslager Larsen blev brugsforeningens første uddeler. Jeppe Larsen forpligtede sig ifølge kontrakten til at bygge en stald til seks heste, når landboerne fra omegnen kom kørende til byen for at handle.

Varesortimentet var i første omgang præget af det, som man ikke kunne dyrke og fremstille hjemme i husholdningerne: kolonialvarer såsom krydderier og kaffe eller praktiske remedier som bindegarn og blyanter. Begrebet kolonialvarer hentyder til varer, der blev hjemtaget fra fjerne kolonier. Beholdningerne blev noteret i varebogen, som eksempelvis dokumenterer, at et pund kaffe i 1909 blev indkøbt til 0,80 kr. og solgt til 0,95 kr.

Brugsforeningen kunne også aftage medlemmernes egne varer såsom uld og smør – og ikke mindst æg, som blev opkøbt og videresolgt gennem Dansk Andels Ægeksport helt frem til omkring 1970. Medlemmerne havde hver deres kontrabog, så man kunne holde øje med månedsregnskabet med brugsforeningen og sikre sig at få udbetalt den opnåede dividende.

I 1905 fik Fjerritslev og Omegns Brugsforening foden under eget bord, idet bestyrelsesmedlem, snedkermester Myrup fik til opgave at tegne og opføre en butiksbygning med bolig til uddeleren på hjørnet af Østergade og Algade. Bag hovedbygningen blev der bygget udhuse til grovvarelager.

Den første uddeler – rebslager Larsen – var kortvarigt blevet afløst af Martinus Kristensen fra Dalhøj, hvorefter Peter Albrechtsen tog over. Hans datter Kirsten blev senere en kendt broderi- og trikotagehandler i Østergade 13.

Peter Albrechtsen, der står i døren til privaten, var uddeler, da brugsforeningen i 1905 fik egen bygning i Østergade 23.
Peter Albrechtsen, der står i døren til privaten, var uddeler, da brugsforeningen i 1905 fik egen bygning i Østergade 23.

Herpå fulgte uddeler Chr. Dreyer, som kom fra Manstrup og siden overtog avlsgården til herregården Aagaard lige syd for byen. I Dreyers tid (1912-17) blev brugsforeningen udvidet mod vest, blandt andet for at give plads til et forsamlingslokale til bestyrelsen. Hidtil havde bestyrelsen holdt sine møder på Afholdshjemmet, idet der var et vist sammenfald mellem afholdsbevægelsen og brugsforeningens virksomhed. En periode blev der således ikke solgt brændevin i brugsforeningen.

I årene omkring Første Verdenskrig (1914-18) er medlems- og kundekredsen vokset til store dele af Han Herred og området lige syd for fjorden. Enkelte kunder kom endda helt fra Sæby og Aalborg. Alle samfundslag − fra uldspinder til læge − handlede i brugsforeningen.

Det var almindeligt, at en skolelærer med sine fortrin inden for skrive- og regnekunsten var forretningsfører eller revisor for brugsforeningen. Således var Fjerritslevs kendte førstelærer P.S. Gandrup, hvis kone i 1913 blev det første kvindelige medlem af sognerådet, forretningsfører i mange år. Også P.S. Frandsen fra Kollerup Skole bestred dette hverv.

Dreyer-familien bevarede den gode forbindelse til brugsforeningen, og i 1935 blev fru Marie Dreyer indvalgt som det første kvindelige bestyrelsesmedlem – ikke blot i Fjerritslev, men i brugsforeningerne over hele Nordjylland.

Den hidtil længste periode for en uddeler i Fjerritslev og Omegns Brugsforening tog sin begyndelse i 1917 ved ansættelsen Martin Larsen, der hidtil havde været tilknyttet Vester Thorup Brugsforening. Det blev til hele 38 år, før stafetten i 1955 blev givet videre til sønnen Knud Larsen.

Martin Larsen var netop kommet godt i gang, da Første Verdenskrig sluttede i 1918, og man samtidig kunne fejre brugsforeningens første 25 år med kaffebord på foreningens regning.

I næsten hele Martin Larsens tid − fra 1918 til 1951 – måtte brugsforeningen kun sælge varer til sine medlemmer, idet man frasagde sig detailbevilling og næringsbrev. Alligevel blev mellemkrigstiden en god periode med støt stigende omsætning – endda med mulighed for at give økonomiske bidrag til byens forskønnelse i form af brolægning af gader og renovering af fortove.

Ud over dagligvarer var der også et betydeligt salg af isenkram og manufaktur i brugsforeningen.

Fremgangen medførte behov for en ny udvidelse, denne gang med en ekstra etage, som stod færdig i 1936 og blev indviet med en fest for »medlemmer med damer«. I øvrigt kunne brugsforeningen tilbyde udlejning af kaffe- og spisestel til medlemmernes private fester.

Brugsforeningen, som den tog sig ud de næste mange år efter udvidelsen til to etager i 1936. Bag hovedbygningen ses grovvareafdelingen ved Algade. Til venstre ses ejendommene Østergade 17-19, som i 1974 blev erhvervet og nedrevet til parkeringsplads for brugsforeningen. I midten Østergade 21, som fra 1926 var advokatkontor, indtil det blev nedrevet forud for den hidtil største ombygning af SuperBrugsen i 2015.
Brugsforeningen, som den tog sig ud de næste mange år efter udvidelsen til to etager i 1936. Bag hovedbygningen ses grovvareafdelingen ved Algade. Til venstre ses ejendommene Østergade 17-19, som i 1974 blev erhvervet og nedrevet til parkeringsplads for brugsforeningen. I midten Østergade 21, som fra 1926 var advokatkontor, indtil det blev nedrevet forud for den hidtil største ombygning af SuperBrugsen i 2015.

Besættelsestiden 1940-45 medførte nedgang i såvel varebeholdning som omsætning. Der var rationeringsmærker på mange varer, og først efter 1950 var man tilbage til normale tilstande som før krigen.

Men trods de mørke skyer over Fjerritslev med besættelsesmagtens markante aftryk på hverdagslivet valgte bestyrelsen alligevel at benytte brugsforeningens 50-års jubilæum i 1943 til at lade rosetter af danske flag smykke facaden mellem sirlige guirlander.

Uddeler Larsens personale ved diskene omkring 1950 – det var før selvbetjeningens tid!
Uddeler Larsens personale ved diskene omkring 1950 – det var før selvbetjeningens tid!

Efter Knud Larsens overtagelse af uddelerposten efter sin far gennemførtes i 1958 en ny modernisering, herunder en reduktion af manufakturlageret, og i 1960 vovede man det store skridt at anskaffe sig de første kølediske og en dybfryser – i første omgang dog kun på prøve. Som altid udviste bestyrelsen den største forsigtighed i økonomiske forehavender. Man skulle jo varetage medlemmernes tarv!

I mange år var det muligt – mod betaling – at få varer bragt ud på landet, men omkring 1970, da man gik over til selvbetjening, blev landturene helt afskaffet.

Ved 75-års jubilæet i 1968 var der overvejelser om at bygge en helt ny og større butik på arealet ved Grand Hotel, det tidligere Afholdshjem, hvor der i dag er p-plads til kirke og kirkecenter. Disse planer blev dog ikke realiseret. I øvrigt blev jubilæumsfesten holdt på hotellet.

I de første 75 år af brugsforeningens levetid havde medlemmerne haft solidarisk ansvar – dvs. at eventuelle økonomiske tab ville blive pålignet medlemmerne – men denne hæftelse blev på generalforsamlingen i 1968 ophævet, samtidig med at foreningen indtrådte i det frivillige kædesamarbejde i FDB.

Det påtænkte nybyggeri blev imidlertid gennemført i en anden udgave hjemme på adressen Østergade 23. Det skete ved nedrivning af etageejendommen ud mod hovedgaden til fordel for et stort etplansbyggeri lidt længere tilbage på grunden langs Algade.

Brugsen på hjørnet af Østergade og Algade omkring 1981, hvor der netop var investeret 1,5 mio. kr. i en udvidelse. Til venstre ses sagførerkontoret fra 1926, også i en udvidet udgave − og i baggrunden Han Herreders Sparekasses nybyggeri fra 1970, samme år som brugsforeningen byggede sit nye supermarked. Bemærk telefonboksen, som i 125-året er en saga blott i hele landet.
Brugsen på hjørnet af Østergade og Algade omkring 1981, hvor der netop var investeret 1,5 mio. kr. i en udvidelse. Til venstre ses sagførerkontoret fra 1926, også i en udvidet udgave − og i baggrunden Han Herreders Sparekasses nybyggeri fra 1970, samme år som brugsforeningen byggede sit nye supermarked. Bemærk telefonboksen, som i 125-året er en saga blott i hele landet.

26. november 1970 åbnede således Han Herreds første supermarked med 1.000 hyldemeter, tre kasser og 100 kundevogne. En begivenhed, der vakte berettiget opsigt! I forbindelse med finansieringen af byggeriet overtog FDB ejerskabet af bygningerne, hvilket varede ved, indtil man i 1985 var i stand til at købe ejendommen tilbage.

Det nye supermarked trak flere og flere kunder til – ikke mindst blandt egnens mange turister – hvorfor man i 1974 erhvervede og nedrev ejendommene vest for advokatkontoret for at skabe bedre parkeringsforhold.

En brugsforening er jo et fornemt udtryk for borgerindflydelse, og i 1975 blev nærdemokratiet udvidet til også at omfatte de ansatte med slagter Erling Grapenthin som første medarbejderrepræsentant i bestyrelsen.

I 1980 blev supermarkedet i Østergade 23 ombygget og udvidet for 1,5 mio. kr.

Samme år blev brugsforeningen i Vester Thorup lagt sammen med Fjerritslev, og efterfølgende blev der dannet er særskilt aktivitetsudvalg til at varetage medlemmernes interesser i det vestlige område. Foreningen i Vester Thorup, der var stiftet i 1895 med Fjerritslev som forbillede, havde senest Kr. Holm som formand og Susanne Jensen som uddeler. Kr. Holm indtrådte herefter i Fjerritslev-bestyrelsen, og bygningerne i Vester Thorup blev istandsat, blandt andet med indgangspartiet fra 1970-udgaven af Brugsen i Fjerritslev.

Sammenlægningen betød, at navnet Fjerritslev og Omegns Brugsforening fik en ny betydning, og i 1982 kunne man notere et medlemstal på over 1.600. Tre år senere – i 1985 – passerede omsætningen 30 mio. kr.

Medlemskortet, som i dag bruges til optjening af bonus i stedet for gamle dages dividende-udbetaling, blev indført i 1986.

Samme år blev foreningens kulturpris for første gang uddelt og tilfaldt det nystiftede Fjerritslev Bryggeri- og Egnsmuseum. I disse år skete der i øvrigt en stor udvikling på det kollegiale område, idet brugserne i Han Herred gik sammen om blandt andet halvårlige formandstræf, teatersamarbejde, varepræsentationer, udflugter og motionscykelløb. Lokalt var bestyrelse og ansatte flittige deltagere i forårsmesserne i Han Herred Fritidscenter og Thorup-Klim Hallen samt ved Fagenes Fest i forbindelse med byfesten i Fjerritslev.

I 1987 holdt Dankortet sit indtog i Brugsens kasseterminaler, og i 1989 valgte foreningen at hoppe med på discountbølgen ved at indføre et særligt lavpris-sortiment i butikken.

Endnu et kapitel i brugsforeningens historie blev skrevet, da man i 1990 fik status som SuperBrugsen med FDB Handel som samarbejdspartner. Ydermere blev der foretaget en ombygning og modernisering, hvorved butikken fik et nyt overdækket indgangsparti med rødt tegltag.

Hermed var der lagt op til en festlig markering af 100-års jubilæet i 1993, hvortil bestyrelsesformand, lærer Erik Mørkholdt udarbejdede et flot jubilæumsskrift til omdeling blandt samtlige husstande i Fjerritslev Kommune.

100-års jubilæet blev en stor folkefest med masser af aktiviteter, hvor personalet velvilligt optrådte i flotte kostumer og høje hatte.

I 2008 tog uddeler Brian Thisted initiativ til at etablere en vinklub blandt SuperBrugsens medlemmer. Ved et arrangement i Mølleparkens Fælleshus i 2008 blev der orienteret om det nye tiltag, og en stor del af de 60 fremmødte meldte sig ind i vinklubben. Bestyrelsen nedsatte et udvalg bestående af Erik Mørkholdt, Jens Holger Ladegaard, Ernst Randbøll samt uddelerne Brian Thisted og Louise Møller til at koordinere aktiviteterne, og i de forløbne 10 år er Fjerritslev og Omegns Brugsforenings Vinklub blevet en yderst populær aktivitet med stigende opbakning. Som medlem får man særligt gode vintilbud og bliver inviteret til arrangementer med vinsmagning såvel i butikken som på årlige busrejser til Europas kendte vindistrikter.

Udfordringerne med parkeringsforhold omkring SuperBrugsen blev løbende løst ved samarbejde med Han Herreders Sparekasse (senere Egnsbank Han Herred og ebh bank), som ejede en større del af arealet mellem Algade og Dalgasgade. Undervejs blev det tidligere cementstøberi i Algade 3 købt og nedrevet, herefter fulgte advokatkontoret i Østergade 21, og senest er det tidligere plejehjem og pensionat i Dalgasgade 6 overtaget fra Frendsen Svendsen med henblik på udvidelse af parkeringsområdet.

En flot forsommerdag 13. juni 2015 kunne bestyrelsesformand Jytte Pedersen – flankeret af uddeler Brian Thisted – markere åbningen af byens nye, store supermarked. Borgmester Mogens Christen Gade klippede den røde snor. Samtidig åbnede SuperBrugsen en ny kiosk og bagerafdeling, grøntafdeling samt blomsterafdeling, ligesom lagerforholdene blev væsentligt forøget, og der blev indrettet kontorer og personalefaciliteter på 1. sal.
En flot forsommerdag 13. juni 2015 kunne bestyrelsesformand Jytte Pedersen – flankeret af uddeler Brian Thisted – markere åbningen af byens nye, store supermarked. Borgmester Mogens Christen Gade klippede den røde snor. Samtidig åbnede SuperBrugsen en ny kiosk og bagerafdeling, grøntafdeling samt blomsterafdeling, ligesom lagerforholdene blev væsentligt forøget, og der blev indrettet kontorer og personalefaciliteter på 1. sal.

Den hidtil største og mest markante ombygning af SuperBrugsen blev gennemført med byggestart i januar 2015. Det resulterede i en ny kiosk og bagerafdeling, ny grøntafdeling og blomsterafdeling, ligesom lagerforholdene blev væsentligt forøget. Endvidere blev der indrettet kontorer og personalefaciliteter på 1. sal. SuperBrugsen fik et helt nyt udseende, der spiller sammen med apoteket og advokatkontoret lige vestfor og samtidig markerer butikkens status som Han Herreds største supermarked.

Indvielsen fandt sted 13. juni 2015 med borgmester Mogens Christen Gade som fører af saksen, da det røde bånd til den nye udgave af SuperBrugsen Fjerritslev blev klippet over.

Kædesamarbejdet i FDB blev i 2013 afløst af kooperativet Coop. Et kooperativ er en virksomhed, der er ejet af medlemmerne – helt i tråd med vedtægterne for Fjerritslev og Omegns Brugsforening. For kooperativer handler det ikke om at lave en stor profit til aktionærer, men om at skabe den største værdi for medlemmerne.

SuperBrugsen Fjerritslev har gennem de seneste år skabt sig en stærk position inden for økologi og er en af de Coop-butikker, der har størst omsætning på de Ø-mærkede varer uden for landets største byer. Ligeledes er Fjerritslev-butikken med sin egen vinklub kendt for sit store udvalg af vin og specialøl.

125-året fejres i weekenden 2.-3. juni 2018 kl. 11-14, hvor der er lagt op til en ny folkefest for alle i Fjerritslev og omegn. Lørdag inviteres indenfor i butikken til smagsprøver på gode sager fra Carlsberg, Thisted Bryghus, Multi Wine, Arla, Ryaa Is og Kim’s Chips. Udenfor på p-pladsen er der opstillet en hoppeborg og et stort telt med servering af gratis sandwich, øl og vand samt softice til børnene. Endvidere bliver der mulighed for at se butikkens lager, hvor kunderne ellers ikke har adgang. Søndag har 100 af SuperBrugsens 2.800 medlemmer efter først-til-mølle-tilmelding fået chancen for at deltage i et spændende arrangement i teltet med temaet »Sammen om bedre mad«.

Brugsens personale har gennem årene været friske på en spøg – som her ved Fagenes Fest i forbindelse med en af de traditionsrige byfester, der blev afviklet hvert år, før VesterhavsRock tog over i 1998.
Brugsens personale har gennem årene været friske på en spøg – som her ved Fagenes Fest i forbindelse med en af de traditionsrige byfester, der blev afviklet hvert år, før VesterhavsRock tog over i 1998.

Uddelere

1893-99 Rebslager Larsen, Fjerritslev
1899-1900 Martinus Kristensen, Fjerritslev
1900-12 Peter Albrechtsen, Fjerritslev
1912-17 Chr. Dreyer, tidligere Manstrup (senere Aagaard)
1917-55 Martin Larsen, tidligere Vester Thorup
1956-70 Knud Larsen, Fjerritslev
1970-74 Jens Gregersen, tidligere Hasseris
1974-2001 Kaj Bertelsen, tidligere Holstebro
2001- Brian Rodahl Thisted, tidligere Brovst

Bestyrelsesformænd

1893-95 Jens Nielsen-Krogh, Hingelbjerggaard
1895-98 Søren Andreasen Sørensen, Dalsgaard
1898-1902 Jakob Jensen, Borup
1902-25 Jens Nielsen-Krogh, Hingelbjerggaard
1925-53 Chr. Andersen, Kollerup
1953-71 Johan Lindstrøm, Lejrmarken
1971-83 Lars Andersen, Bertelsminde
1983-93 Erik Mørkholdt, Fjerritslev
1993-94 Eigil Sørensen, Fjerritslev
1994- Jytte Pedersen, Fjerritslev

Bestyrelsen i jubilæumsåret 2018

Jytte Pedersen, formand
Evan Helledie
Lone Bach Hansen
Morten René Pedersen
Lis Lukassen
Jens Sørensen
Jytte Christensen (medarbejdervalgt)
Brian Rodahl Thisted (uddeler Fjerritslev)
Louise Møller (uddeler Vester Thorup)

Aktivitetsudvalg Fjerritslev

Bente Agesen
Ernst Randbøll
Helle Møller

Aktivitetsudvalg Vester Thorup

Hanne Kuno Jensen
Frank Lukassen

De sidste 25 års udvikling i omsætning

(Tallene er inkl. moms)

1993: kr. 38.823.000
1995: kr. 43.066.000
1997: kr. 47.946.000
1999: kr. 51.661.000
2001: kr. 53.563.000
2003: kr. 56.887.000
2005: kr. 57.003.000
2007: kr. 62.796.000
2009: kr. 65.040.000
2011: kr. 74.062.000
2013: kr. 84.115.000
2015: kr. 90.605.000
2017: kr. 99.383.000

Kilder

Erik Mørkholdt: Fjerritslev & Omegns Brugsforening 1893-1993
Johan Lindstrøm: Blade af Fjerritslevs historie
Lokalhistorisk Arkiv på Fjerritslev Bibliotek

NB. I jubilæumsavisen 2018 var bestyrelsesformand Johan Lindstrøm, Lejrmarken, forvekslet med købmand Johan Lindstrøm, Fjerritslev (forfatteren til ovenstående lokalhistoriske bog). 

Scroll to Top